Texte original : 東醫寶鑑 序

醫者雅言軒岐軒岐上窮天紀下極人理宜不屑乎記述而猶且說問著難垂法後世則醫之有書厥惟遠哉上自倉越下逮劉張朱李百家繼起論說紛然剽竊緖餘爭立門戶書益多而術益晦其與靈樞本旨不相逕庭者鮮矣世之庸醫不解窮理或倍經訓而好自用或泥故常而不知變眩於裁擇失其關鍵求以活人而殺人者多矣我昭敬大王以理身之法推濟衆之仁留心醫學軫念民瘼嘗於丙申年間召太醫臣許浚敎曰近見中朝方書皆是抄集庸瑣不足觀爾宜裒聚諸方輯成一書且人之疾病皆生於不善調攝修養爲先藥石次之諸方浩繁務擇其要窮村僻巷無醫藥而夭折者多我國鄕藥多產而人不能知爾宜分類竝書鄕名使民易知浚退與儒醫鄭碏太醫楊禮壽金應鐸李命源鄭禮男等設局撰集略成肯綮値丁酉之亂諸醫星散事遂寢厥後先王又敎許浚獨爲撰成仍出內藏方書五百餘卷以資考據撰未半而龍馭賓天至聖上位之三年庚戌浚始卒業而投進目之曰東醫寶鑑書凡二十五卷上覽而嘉之下敎曰陽平君許浚曾在先朝特承撰集醫方之命積年覃思至於竄謫流離之中不廢其功今乃編帙以進仍念先王命撰之書告成於寡昧嗣服之後予不勝悲感其賜浚太僕馬一匹以酬其勞速令內醫院設廳鋟梓廣布中外且命提調臣廷龜撰序文弁之卷首臣竊念大和一散六氣不調癃殘扎瘥迭爲民災則爲之醫藥以濟其夭死是實帝王仁政之先務然術非書則不載書非擇則不精採不博則理不明傳不廣則惠不布是書也該括古今折衷群言探本窮源挈綱提要詳而不至於蔓約而無所不包始自內景外形分爲雜病諸方以至脈訣症論藥性治法攝生要義鍼石諸規靡不畢具井井不紊卽病者雖千百其候而補瀉緩急泛應曲當蓋不必遠稽古籍近搜旁門惟當按類尋方層見疊出對證投劑如符左契信醫家之寶鑑濟世之良法也是皆先王指授之妙算我聖上繼述之盛意則其仁民愛物之德利用厚生之道可謂前後一揆而中和位育之治亶在於是語曰仁人之用心其利博哉豈不信然矣乎

萬曆辛亥孟夏

Academy of Korean studies Inalco Université Paris Diderot-Paris 7 EHESS